สร้างสรรค์ สร้างชาติ

VIDEO

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

ประกาศศักยภาพทุนทางความคิดสร้างสรรค์ของไทยสู่ระดับสากล
แหล่งรวมพลังความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไทย